مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
محصولات شرکت پی وی سی صبا

لوله های مخصوص فاضلاب ساختمان

لوله های مخصوص فاضلاب ساختمان

لوله های مخصوص ناودان

لوله های مخصوص ناودان

لوله های مخصوص عبور کابل های مخابراتی و الکتریکی

لوله های مخصوص عبور کابل های مخابراتی و الکتریکی

زانوی 45 درجه 

زانوی 90 درجه

زانوی 90 درجه

سه راه 45 درجه

سه راه 45 درجه

سه راه 90 درجه

سه راه 90 درجه

سه راه خم 90 درجه

سه راه خم 90 درجه

سه راه تبدیلی 45 درجه

سه راه تبدیلی 45 درجه

سه راه تبدیلی 90 درجه

سه راه تبدیلی 90 درجه

چهار راه 45 درجه

چهار راه 45 درجه

سیفون پایه دار

سیفون پایه دار

تبدیل

تبدیل

تبدیل تو در تو

تبدیل تو در تو

سه راهی دریچه بازدید

سه راهی دریچه بازدید

سه راهی دریچه سیخ زن

سه راهی دریچه سیخ زن

دریچه سیخ زن(رابط بازدید)

 دریچه سیخ زن(رابط بازدید)

درپوش

درپوش

کپ

کپ

فلنج

فلنج

فلنج 4 پیچ

فلنج 4 پیچ

بوشن یک سر دنده

بوشن یک سر دنده

کوپلینگ (سوکت)

کوپلینگ (سوکت)

بوشن مغزی

بوشن مغزی

کلاهک هواکش

کلاهک هواکش

کفی ناودان

کفی ناودان

واشر

واشر

لوله های مخصوص فاضلاب ساختمان مطابق با استاندارد ISIRI- 9119

سفتی حلقوی (KN/m2) حوزه کاربرد وزن هر شاخه
(kg)
ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
- *B 5.2 3 63 SPP006310
SN4 **BD 6.2 3 75 SPP007506
SN4 BD 7.5 3 90 SPP009006
SN4 BD 9.8 3.2 110 SPP011006
SN4 BD 11.2 3.2 125 SPP012506
- B 14.5 3.2 160 SPP016004
SN4 BD 18 4 160 SPP016006
- B 22 3.9 200 SPP020004
SN4 BD 27.5 4.9 200 SPP020006
- B 34.6 4.9 250 SPP025004
SN4 BD 42.5 6.2 250 SPP025006
* زیرکار
* زیر یا روی کار

لوله های مخصوص ناودان مطابق با استاندارد ISIRI- 12142-1

حوزه کاربرد وزن هر شاخه
(kg)
ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
*R 3.1 1.8 63 SPP106304
R 3.6 1.8 75 SPP107504
R 4.6 1.8 90 SPP109004
R 6.8 2.2 110 SPP111004
* ناودان

لوله های مخصوص عبور کابل های مخابراتی و الکتریکی مطابق با استاندارد ISIRI- 11105

حوزه کاربرد وزن هر شاخه
(kg)
ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
*W 5.2 3.0 63 SPP206310
W 9.7 4.3 90 SPP209010
W 14.4 5.3 110 SPP211010
W 18.5 6.0 125 SPP212510
* عبور کابل

زانوی 45 درجه

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
500 *PW 4.6 25 SP0100025
300 **B 3 40 SP0100041
250 B 3 50 SP0100051
200 B 3 63 SP0100061
200 ***R 2.5 63 SP0100063
160 ****BD 3 75 SP0100071
100 BD 3.3 90 SP0100091
100 R 2.6 90 SP0100093
60 PW 5 110 SP0100115
60 BD 3.2 110 SP0100111
60 R 2.8 110 SP0100113
50 BD 3.2 125 SP0100121
24 BD 4 160 SP0100161
10 BD 4.9 200 SP0100201
1 BD 6.2 250 SP0100251
1 BD 6.2 315 SP0100311
* آبرسانی تحت فشار
** فاضلاب (زیر کار)
*** ناودان
**** فاضلاب (زیر یا روی کار)

زانوی 90 درجه

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
500 PW 3.8 20 SP0100022
500 PW 4 25 SP0100025
350 PW 4.8 32 SP0100032
300 B 3 40 SP0100042
250 B 3 50 SP0100052
200 B 3 63 SP0100062
200 R 2.5 63 SP0100064
120 BD 3 75 SP0100072
80 BD 3 90 SP0100092
80 R 2.8 90 SP0100094
48 BD 3.2 110 SP0100112
48 R 2.5 110 SP0100114
32 BD 3.2 125 SP0100124
20 BD 4 160 SP0100162
1 BD 4.9 200 SP0100202
1 BD 5 250 SP0100252
1 BD 6.2 315 SP0100312

سه راه 45 درجه

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
100 B 3 63 SP0200061
60 BD 3.2 75 SP0200071
35 BD 3 90 SP0200091
20 BD 3.2 110 SP0200111
20 BD 2.8 110 SP0200113
20 BD 3.2 125 SP0200121
12 BD 4.2 160 SP0200161
1 BD 4.9 200 SP0200201
1 BD 6.2 250 SP0200251

سه راه 90 درجه

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
500 PW 4.6 20 SP0200022
200 PW 4.6 25 SP0200025
150 PW 4.8 32 SP0200032
250 B 3.4 40 SP0200042
150 B 2.2 50 SP0200054
100 B 3 63 SP0200062
80 BD 3 75 SP0200072
50 BD 3.2 90 SP0200092
25 BD 3.2 110 SP0200112
25 R 2.8 110 SP0200114
20 BD 3.5 125 SP0200122
16 BD 4 160 SP0200162
1 BD 4.9 200 SP0200202
1 BD 6.2 250 SP0200252
1 BD 6.2 315 SP0200312

سه راه خم 90 درجه

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
80 B 3.2 63 SP0200066
20 BD 3.2 110 SP0200116

سه راه تبدیلی 45 درجه

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
60 BD 3.2 90*63 SP0309061
60 B 2.7 90*63 SP0309063
40 BD 3.2 110*63 SP0311061
24 BD 3.2 110*90 SP0311091
20 BD 3.2 125*110 SP0312111
8 BD 4.2 160*110 SP0316111

سه راه تبدیلی 90 درجه

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
70 BD 3 90*63 SP0309062
48 BD 3.2 110*63 SP0311062
10 BD 4.5 160*110 SP0316112

چهار راه 45 درجه

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
16 BD 3.2 110 SP0400111

سیفون پایه دار

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
120 B 3 63 SP0206068
40 BD 3.2 90 SP0509097
32 BD 3.2 110 SP0511117
30 BD 3.2 125*110 SP0512117
30 R 2.6 125*110 SP0512118
24 BD 3.2 125 SP0512127

تبدیل

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
200 B 3.6 63*25 SP0606025
200 B 3.6 63*32 SP0606030
200 B 3 63*40 SP0606040
200 B 3 63*50 SP0606050
120 BD 3 75*63 SP0607060
120 BD 3.5 90*63 SP0609060
120 BD 3 90*75 SP0609070
100 BD 3.2 110*63 SP0611060
120 BD 3.2 110*75 SP0611070
100 BD 3.2 110*90 SP0611090
100 BD 3.2 125*63 SP0612060
50 BD 3.5 125*110 SP0612110
50 BD 4 160*110 SP0616110
50 BD 4 160*125 SP0616120
27 BD 3.9 200*160 SP0620160
14 BD 5.5 250*200 SP0625200
1 BD 6.2 315*250 SP0631250

تبدیل تو در تو

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
200 B 3 63*40 SP0606041
150 BD 3 90*63 SP0609061
120 BD 3.2 110*63 SP0611061
30 BD 4.9 200*160 SP0620161
20 BD 6.2 250*200 SP0625201

سه راهی دریچه بازدید

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
21 B 3.6 110 SP0711110

سه راهی دریچه سیخ زن

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
30 B 3.5 110 SP0711111

سه راهی دریچه سیخ زن(رابط بازدید)

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
150 B 3.3 63 SP0700060
70 B 3 90 SP0700090
50 B 4.8 110 SP0700110

درپوش

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
300 B 2.5 40 SP0800040
250 B 3 50 SP0800050
150 B 3.1 63 SP0800060
70 B 2.5 90 SP0800090
50 B 2.8 110 SP0800110
50 B 2.5 125 SP0800120
30 B 3.3 160 SP0800160

کپ

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
150 B 3 63 SP0800061

فلنج

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
35 PW 7.5 90 SP0900090
25 PW 10.9 110 SP0900110
30 PW 7 110 SP0900111
20 PW 7.5 125 SP0900120
20 PW 10.8 160 SP0900160
20 PW 8.5 160 SP0900161
5 PW 11 200 SP0900200
5 PW 10 250 SP0900250
1 PW 11 315 SP0900310

فلنج 4 پیچ

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
5 PW 7.5 200 SP0900201
5 PW 9.5 250 SP0900251

بوشن یک سر دنده

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
500 PW 5 20 SP1000020
150 PW 4.1 32 SP1000030
200 PW 4.5 40 SP1000040
150 PW 5 50 SP1000050
70 PW 5.5 63 SP1000060
50 PW 6 90 SP1000090
30 PW 7 110 SP1000110

کوپلینگ (سوکت)

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
120 B 2.5 63 SP1006060
100 BD 2.5 90 SP1009090
70 BD 2.5 110 SP1011110
50 BD 2.5 125 SP1012120
18 BD 3 160 SP1016160
10 BD 3.5 200 SP1020200
8 BD 4 250 SP1025250

بوشن مغزی

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
100 PW 4.9 63*2" SP1006021

کلاهک هواکش

تعداد در بسته حوزه کاربرد ضخامت دیواره
(mm)
قطر اسمی
(mm)
کد محصول
30 B 3.2 125-110 SP1112110

کفی ناودان

تعداد در بسته حوزه کاربرد قطر اسمی
(mm)
کد محصول
100 R 110-90 SP1211090

واشر

تعداد در بسته قطر اسمی
(mm)
کد محصول
100 سیخ زن 90 SP1307090
100 سیخ زن 110 SP1307110
100 دریچه بازدید 110 SP1307111
1 فلنج 315 SP1309310
07 اردیبهشت 1395 11470
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2022